Περιβάλλον & Ενέργεια

”Ότι κάνουμε ξεκινά από τον πολίτη ως ανάγκη & τελειώνει σε αυτόν ως παρεχόμενη υπηρεσία”

2013-2014: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων.

2014-2016: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας & Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της ασκούμενης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αρμόδια Αντιπεριφέρεια, συμμετείχαμε σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που εστιάζουν στην έννοια της ουσιαστικής συνύπαρξης και συνύφανσης, της επιχειρηματικότητας και  του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρεται η συνεργασία και συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας μας σε εκδήλωση με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TRIGGER του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία.

Ως Αντιπεριφέρεια, συμμετείχαμε στην αποστολή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση, διοργάνωσε ένα πολύ σημαντικό ταξίδι στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Στουτγάρδης στη Γερμανία. Η ελληνική αποστολή επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ενώ παράλληλα ξεναγήθηκε στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενημερώθηκε για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων

Για το ζήτημα της αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), διενεργήθηκαν σειρά συσκέψεων τόσο με τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος όσο και με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Με πρωτοβουλία μας, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, ο οποίος και παρουσίασε τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) στους αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, στον Πρόεδρο και τους εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στον Πρόεδρο και τους εκπροσώπους του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, ως Αντιπεριφέρεια, σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ./Κ.Μ. και το ΦΟΔΣΑ/Κ.Μ. συνδιοργανώσαμε ευρεία ενημερωτική συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συντονισθούν η προσαρμογή του νέου ΠΕΣΔΑ στο νέο ΕΣΔΑ. Ειδικότερα στο πλαίσιο της αρμοδιότητας παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδονίας :

 • Διενεργήσαμε Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις στο σύνολο σχεδόν των ΧΥΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας και συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις. Όσον αφορά ειδικότερα τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης εκδόθηκε από τις συναρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας Θετικό Πόρισμα συνέχισης της λειτουργίας του, ενώ συντάχθηκε και συνυπογράφηκε μεταξύ Π.Κ.Μ. και ΦΟΔΣΑ, ειδικό Σχέδιο Συμμόρφωσης, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων.
 • Επισκεφθήκαμε και επιθεωρήσαμε το σύνολο των (7) Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία.
 • Παράλληλα με την παρακολούθηση των έργων ΠΕΣΔΑ, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν στην ολοκλήρωση της παύσης λειτουργίας και την πλήρη αποκατάσταση των εβδομήντα έναν (71) ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και απεστάλη σχετική ενημέρωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

 

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, μέσω του δικτύου των σταθμών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), που λειτουργεί και συντηρεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκαν:

 • Τακτικές μηνιαίες επισκέψεις, ανά σταθμό σε σύνολο επτά (7) σταθμών μέτρησης, με σκοπό την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης των οργάνων αλλά και εργασιών βαθμονόμησης αυτών.
 • Καθημερινή ενημέρωση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας με έκδοση ημερήσιου δελτίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Έκδοση δελτίων τύπου για την ενημέρωση του κοινού, σε περίπτωση υπερβάσεων οριακών τιμών (όρια ενημέρωσης κοινού) των αέριων ρύπων και λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων.
 • Σύνταξη Ετήσιου Πίνακα Μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων, όσον αφορά κυρίως το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
 • Αξιολόγηση (ποιοτικός έλεγχος) των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αποστολή τους σε ετήσια βάση αρχικά στο αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΚΑ) και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως Αντιπεριφέρεια Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας & Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας αναλάβαμε ρόλο Συντονιστή του Συμφώνου των Δημάρχων (http://www.simfonodimarxon.eu), ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας τους Δήμους που θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση καθαρότερης ενέργειας. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια δέσμευση των πόλεων να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στην επικράτειά τους μέσω της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).

Παράλληλα, στον τομέα της Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, μέσω της υπογραφής σχετικών αποφάσεων από πλευράς της Αντιπεριφέρειας, της οποίας ήμουν πολιτικός προϊστάμενος, προχωρήσαμε στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας  :

 • Στην έκδοση 14 αδειών ερευνητικών – μεταλλευτικών εργασιών ή εκμετάλλευσης Λατομείων – Μεταλλείων.
 • Στην τροποποίηση συγκρότησης 2 επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών.
 • Στον καθορισμό δύο (2) νέων λατομικών περιοχών αδρανών υλικών σε Σέρρες και Ημαθία.
 • Στην εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικού προελέγχου για τον επανακαθορισμό λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.
 • Στη διατύπωση σειράς γνωμοδοτήσεων προς την Α.Δ.Μ.Θ. επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εξορυκτικών δραστηριοτήτων (λατομεία αργίλου, αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, βιομηχανικών ορυκτών, εργασίες εντοπισμού κοιτάσματος μαρμάρου, γεωθερμικές – μεταλλευτικές γεωτρήσεις και αμμοληψίες).

Ως Αντιπεριφέρεια, δώσαμε τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα διάχυσης περιβαλλοντικής ή ενεργειακής πληροφορίας και αύξησης της ευαισθητοποίησης των πολιτών (π.χ. Ημερίδες, συνέδρια, επιστημονικές ομάδες, πληροφοριακό υλικό). Γιατί για εμάς, κεντρικός γνώμονας σε όλα, είναι ο πολίτης. Γιατί ότι κάνουμε ξεκινά από τον πολίτη ως ανάγκη και τελειώνει σε αυτόν ως παρεχόμενη υπηρεσία. Στόχος όλων μας είναι και πρέπει να είναι το «ευ ζην» του πολίτη, η ποιότητα της ζωής του!