📍ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ!

Συμμετείχα σήμερα στην Κοινή Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & της Υποεπιτροπής για Θέματα Ατόμων με Αναπηρία, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
📌την ενημέρωση των μελών των Επιτροπών σχετικά με την υπό διαβούλευση “Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030”…
🇬🇷«Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους»!🇬🇷

🎥Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη σχετική τοποθέτηση μου, στην οποία ανέφερα αναλυτικά τα εξής:
“Κύριοι Πρόεδροι,
Κύριοι Υπουργοί,
Αγαπητές & Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι μεταρρυθμίσεις της τετραετίας 2019-2023 αναβάθμισαν συνολικά τη λειτουργία του εκτελεστικού βραχίονα του Κράτους.
Η κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ προχωρά σε μια ακόμη ευρεία μεταρρύθμιση, που αφορά στην Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.
Η εν λόγω Στρατηγική ανανεώνει την προγραμματική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για νέες, τολμηρές μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στην εξάλειψη εμποδίων και στην πληρέστερη προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, θέτει σε εγρήγορση και συντονίζει το σύνολο των Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων τους, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, για την καθολική υλοποίηση των δράσεων αυτής της Στρατηγικής.
Το Ελληνικό Σύνταγμά αναδεικνύει σε πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, το “σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου”.
Το 2001, με την Αναθεώρηση του, στο άρθρο 21, προβλέπει ρητά στο ότι:
“τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας”.
Η Κυβέρνηση λοιπόν, σε διαβούλευση και συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα, αξιολόγησε ως επιβεβλημένη και ώριμη τη μετάβαση από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020-2023, σε μία μακροπρόθεσμη και οριζόντια Εθνική Στρατηγική.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020-2023, αποτέλεσε την πρώτη οριζόντια δημόσια πολιτική, με στόχο τη δέσμευση του Κράτους για την προστασία και προάσπισητων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Ταυτόχρονα, αποτέλεσε και το πρώτο εγχείρημασυστηματικής εφαρμογής και τήρησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Παρά, όμως τις σημαντικές βελτιώσεις και καινοτομίεςπου εισήχθησαν κατά την προηγούμενη περίοδο, συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικά εμπόδια, περιορισμοί, στρεβλώσεις και αδυναμίες, που δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και την πλήρη προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Για πρώτη φορά λοιπόν, σε ένα πλήρως προσβάσιμοψηφιακό περιβάλλον, αυτό της πλατφόρμας amea.gov.gr, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη επικοινωνία με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, το κείμενο της νέας Εθνικής Στρατηγικής 2024–2030, τέθηκε σε Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.
Αδιαμφισβήτητα, η υποβολή προτάσεων, παρατηρήσεων και απόψεων κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη ή φορέα, συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων πτυχών αυτής της Εθνικής Στρατηγικής.
Μιας Στρατηγικής, που βασική της επιδίωξη είναι πρωτίστως, η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, γι’ αυτήν την πολυάριθμη ομάδα συμπολιτών μας, που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 άτομα.
Μιας Στρατηγικής, που εδράζεται πάνω στις βασικέςαρχές:

 • της ισότητας και μη-διάκρισης των ατόμων με αναπηρία,
 • της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δυνατότητας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν,
 • του σεβασμού στην αυτοδιάθεση και την αυτονομίατους.
  Μιας Στρατηγικής, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται, ο “πλήρης σεβασμός και η προάσπιση της αξιοπρέπειας” των Ατόμων με Αναπηρία!
  Η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 2024-2030 ακολουθεί το πρότυποτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ως προς τη φιλοσοφία της, τη βασική της διάρθρωση και το περιεχόμενό της.
  Εξειδικεύεται σε 170 οριζόντιες και στοχευμένες δράσεις,με παρεμβάσεις σε 6 πυλώνες στρατηγικής προτεραιότητας, για τα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι αποσκοπούν:
 • 1. πέρα από την εξασφάλιση και τη βελτίωση της καθολικής και οριζόντιας προσβασιμότητας τους,
 • 2. στην αποϊδρυματοποίηση τους, τη δημιουργία δηλαδή συνθηκών ανεξάρτητης και αυτόνομης διαβίωσης τους στην κοινότητα,
 • 3. στη βελτίωση της πρόσβασης τους στις δομές και τις υπηρεσίες υγείας,
 • 4. στη συμπερίληψη τους σε όλες τις βαθμίδες τηςεκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση,
 • 5. στην ισότιμη πρόσβαση τους στην αξιοπρεπή εργασία,
  και τέλος …
 • 6. στην ενίσχυση της ορατότητας των Ατόμων με Αναπηρία και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στη βάση της ισοτιμίας και της μη-διάκρισης.
  Διότι, η αλλαγή αντιλήψεων, η άρση των διακρίσεων και η απαλοιφή στερεοτύπων, αποτελούν απαραίτητες παραμέτρους για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν σήμερα, τα άτομα με αναπηρία.
  Η υλοποίηση των δράσεων αφορά το σύνολο των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους άνω των 600 εκ. ευρώ.
  Οι δράσεις αυτές συνδέονται με συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης, για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και λογοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη αυτού του εθνικού, υπερκομματικού και συλλογικού στόχου.
  Οι προσπάθειες για ίση συμμετοχή όλων, ωστόσο, θα έχουν καρποφορήσει, όταν ο πολίτης με αναπηρία, δει την καθημερινότητά του να αλλάζει ουσιωδώς.
  Όταν Κράτος, ιδιωτικός τομέας, παραγωγικοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι, αναπηρικό κίνημα και η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς, γίνουμε συνοδοιπόροι!
  Αυτό άλλωστε, είναι και το όραμα της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030!
  🇬🇷«Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους»!🇬🇷
  Σας ευχαριστώ!